Podstawowe zasady koonserwacji systemów przeciwpożarowych

System sygnalizacji pożarowej już od pierwszego dnia użytkowania, powinien podlegać właściwej konserwacji. Za tą konserwację odpowiedzialny jest właściciel instalacji, lub bezpośredni użytkownik obiektu. Przeprowadzenie tych działań, jest obowiązkowe i powinno odbywać się przynajmniej raz w roku, niezależnie od tego, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie.

Konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej

fachowy serwis instalacji przeciwpożarowychKonserwacja urządzeń przeciwpożarowych, polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji i obejmuje przeglądy okresowe, oraz fachowy serwis instalacji przeciwpożarowych, w tym również naprawy. Jeżeli użytkownik nie może zapewnić konserwacji przez własny zespół przeszkolonych do tego specjalistów, to powinien zawrzeć odpowiednią umowę serwisową z firmą instalatorską, przeszkoloną przez producenta danego systemu sygnalizacji pożarowej. Ważne jest również, aby użytkownik wyznaczył operatora dyżurującego przy centralce, który będzie odpowiednio reagował na napływające sygnały. Osoba taka powinna być przeszkolona przez konserwatora, w zakresie obsługi zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z centralą SAP (instrukcja powinna być zawieszona przy centralce) Oprócz tych czynności, operator powinien przeprowadzać okresowe kontrole instalacji, wybiegające poza podstawowe czynności użytkownika, określone w odpowiednich normach i przepisach. W przypadku kiedy nie ma możliwości, ustalenia odpowiedniej osoby na stanowisko operatora, wówczas konieczne jest podłączenie instalacji sygnalizacji pożarowej do monitoringu, w Straży Pożarnej.

Konserwator lub oddelegowana firma, powinna przynajmniej raz w roku sprawdzić wszystkie elementy i podzespoły systemu, w tym: czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki itp. Przy większej ilości podzespołów, lub instalacji pracujących w cięższych warunkach, można podzielić je na grupy i ustalając częstsze wizyty w ciągu roku, sprawdzić pozostałe elementy w innym czasie.